Khadka, Gurung elected NC vice-presidents
Prashanna Pokharel

Prashanna Pokharel

Kathmandu, Dec 16