File Photo Politics
Gandaki CM Gurung fails floor test
Yuvaraj Shrestha Thursday, Jestha 27, 2078