Ukrainian airplane crashes near Tehran
AP Tehran, Jan 8