RPP not to vote in presidential election
Prashanna Pokharel

Prashanna Pokharel

Kathmandu, March 8