Khagaraj Adhikari of UML appointed Gandaki chief minister
Yuvaraj Shrestha

Yuvaraj Shrestha

Pokhara, April 7