Social Welfare Council Vice-chair Monika Bhattarai Adhikari resigns following PR complaint
Prashanna Pokharel

Prashanna Pokharel

Kathmandu, Jan 29