Fake Bhutanese Refugees Scam Indrajit Rai's connection with Ram Bahadur Thapa
Akshar Kaka

Akshar Kaka

Kathmandu, May 8