Govinda Raj Joshi turns to RSP after talks fail with NC
Prashanna Pokharel

Prashanna Pokharel

Kathmandu, April 13