Gandaki CM Nepali passes floor test
Yuvaraj Shrestha

Yuvaraj Shrestha

Pokhara, June 18