31 lawmakers submit signature to make Nepali of NC Gandaki CM
Yuvaraj Shrestha

Yuvaraj Shrestha

Kathmandu, June 11