Gandaki CM Gurung fails floor test
Yuvaraj Shrestha

Yuvaraj Shrestha

Pokhara, June 10