Janamorcha expels lawmaker Krishna Thapa from provincial assembly in Gandaki
Yuvaraj Shrestha

Yuvaraj Shrestha

Pokhara, June 3