Janamorcha removes Gandaki parliamentary party leader Krishna Thapa
Yuvaraj Shrestha

Yuvaraj Shrestha

Pokhara, May 12