Janamorcha asks government why lawmaker Shahi is kept as prisoner
Yuvaraj Shrestha

Yuvaraj Shrestha

Pokhara, April 29