Janamorcha demands Gandaki assembly meeting be halted and its missing lawmaker made public
Yuvaraj Shrestha

Yuvaraj Shrestha

Pokhara, April 29