Gopal Man Shrestha also stakes claim for NC president from Deuba camp
Prashanna Pokharel

Prashanna Pokharel

Kathmandu, Aug 17