NC eyes post of deputy speaker
Prashanna Pokharel Kathmandu, Jan 21