Maoist Center quits Gandaki government
Yuvaraj Shrestha

Yuvaraj Shrestha

Pokhara, March 24