Postmortem of Thapa's loss
Khila Nath Dhakal

Khila Nath Dhakal

Kathmandu, Dec 5