CJ Rana shares details for his graceful exit
Shova Sharma Kathmandu, Nov 2