Bhim Acharya appointed Province 1 CM
Raju Adhikari Kathmandu, Aug 26