Minor now says actor Paul Shah didn't rape her
Yuvaraj Shrestha

Yuvaraj Shrestha

Pokhara, April 17