Minor now says actor Paul Shah didn't rape her
Yuvaraj Shrestha Pokhara, April 17