Actor Paul Shah sent to judicial custody in rape case
Yuvaraj Shrestha

Yuvaraj Shrestha

Pokhara, March 24