Kamal Shah of Nepali Congress appointed Sudur Paschim chief minister
Sabita Budha

Sabita Budha

Kathmandu, Feb 9