Gagan Thapa and Sharma to contest from same team
Prashanna Pokharel

Prashanna Pokharel

Kathmandu, Dec 11