SC endorses expulsion of Gandaki lawmaker Krishna Thapa by Janamorcha
Yuvaraj Shrestha

Yuvaraj Shrestha

Pokhara, June 14