Israeli airstrike on Gaza home kills 10, mostly children
AP Gaza City, May 15