Gaza fire kills 17 from one family during birthday party
Setopati

Setopati

Gaza Strip, Nov 18