Swasthani Brata Katha and Madhav Narayan festival begins (Pictures)
Nisha Bhandari

Nisha Bhandari

Kathmandu, Jan 25