Maghi celebrated at Tundikhel
Nisha Bhandari

Nisha Bhandari

Kathmandu, Jan 15