Gandaki CM Prithvi Subba Gurung resigns
Yuvaraj Shrestha

Yuvaraj Shrestha

Pokhara, May 9